برچسب: سازمان نظام پزشکی

5 posts

دکتر محسن مصلحی، دبير شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی  با تاکید بر اینکه باید میان رضایت و نفع واقعی مردم، تشخیص درستی داشته باشیم، گفت: "متاسفانه Read more خیانت به مردم؛ رضایت ظاهری را به منافع واقعی ترجیح دادند