۴۴۴۷۳۷۵۳ - ۴۴۴۵۱۴۹۰

آموزش “دندانپزشکی اجتماعی” به دانشجویان دندان پزشکی

آموزش “دندان پزشکی اجتماعی” به دانشجویان دندان پزشکی – دکتر هادی قاسمی دکتر هادی قاسمی: استادیار گروه سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی دکتر عبدالحمید ظفرمند: دانشیار گروه سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی دانشکده دندان...