۴۴۴۷۳۷۵۳ - ۴۴۴۵۱۴۹۰

چند کتاب مرجع دندانپزشکی تدوین شد

دکتر سعید عسگری از اتمام پروژه تدوین چند کتاب مرجع دندانپزشکی عمومی برای اولین بار در کشور خبر داد و افزود: یکی از کارهای مهمی که در شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت در سال جاری با موفقیت به نتیجه رسیده و مورد توجه جدی در رشته دندانپزشکی قرار گرفته، تدوین...