۴۴۴۷۳۷۵۳ - ۴۴۴۵۱۴۹۰

طرح سلامت؛ ویزیت اجباری دندان‌پزشکی ضروری است

عضو شورایعالی نظام پزشکی با بیان اینکه بررسی جایگاه مفهوم سلامت نمی تواند جدای از طرح عظیم تحول سلامت باشد، گفت: این مهم وظیفه وزارت بهداشت است که با ارزیابی جامعی از چگونگی “نحوه اجرای” طرح سلامت، بازخوردهای آن را در تمامی سطوح مورد ارزیابی و توجه دقیق و...